Certifikáty a referencie

Referencie firmy Sept. 2017


Naša doterajšia práca. September 2017.

Certifikát SMU 8.7 8.10 Feb. 2017


Detes s.r.o splnila požiadavky na odbornosť, tiež znalosť predpisov, teda môže vykonávať opravy a montáž určených meradiel podľa prílohy č.1, vyhlášky 210/2000 Z.z. v rozsahu:<br>

– 8.10  stacionárne meradlá používané na vyhľadávanie skrytej rádioaktivity v osobnej a nákladnej preprave<br>

– 8.7  meradlá a zostavy na meranie veličín rádioaktívnej premeny a dozimetrických veličín používané pre kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo radiačnej bezpečnosti pre dôkazové meranie v rámci radiačnej monitorovacej siete

Certifikát – školenie o uzavretých žiaričoch


Detes s.r.o  – odborné školenie pre používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov

ISO certification EN


Detes s.r.o. má zavedené všetky tri systémy ISO noriem ISO9001 -Kvalita, ISO14001 environment a OHSAS18001 BOZP.

Polimaster Statement & Confirmation 2017


Detes s.r.o  – dealer POLIMASTER Lithuania

Osvedčenie §23 riadenie prevádzky do 2019 


Detes s.r.o  – odborné školenie § 23 vyhlášky 508/2009